OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1. OPĆI UVJETI

Opći uvjeti i upute za turističke aranžmane sastavni su dio ponude, programa putovanja te ugovora o putovanju između organizatora putovanja, Insula Tours d.o.o., Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nazora 2, ID KOD HR-AB-01-080307571 (u daljnjem tekstu organizator) i putnika odnosno roditelja/staratelja u slučaju kada ugovaratelj putovanja sklapa ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu putnik). Ukoliko je u programu putovanja objavljena odredba različita od općih uvjeta primjenjuje se odredba iz programa. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom kao što su; rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i slično.

2. PRIJAVE I UPLATE

Prijave za putovanje primaju se u poslovnici organizatora putovanja kao i u poslovnicama agencija koje on ovlasti. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtijeva određeni program putovanja. Prilikom prijave organizator i putnik sklapaju ugovor, koji je ujedno i potvrda o putovanju, a u kojem su navedeni svi potrebni podaci.

Prilikom prijave kupac uplaćuje 40 % vrijednosti aranžmana, a preostalih 60 % iznosa treba uplatiti najkasnije 30 dana prije polaska na put (ako u programu nije drugačije navedeno). Ukoliko putnik ne izvrši uplatu na vrijeme smatra se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije. Insula Tours nije dužan upozoravati putnika pismeno ili usmeno nakon isteka rokova plaćanja.

Za “rezervacije na upit” uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, organizator će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.

Na dan prijave putnik potpisuje ugovor pod naznakom “Upoznat sam s programom i uvjetima putovanja te ih u cijelosti prihvaćam. Potvrđujem da mi je ponuđeno putno osiguranje.” Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora.

3. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja. Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izračunate prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan. Cijene aranžmana rađene su na osnovi cijena na dan kalkulacije i vrijede od dana objavljivanja programa. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana; najkasnije 20 dana prije početka putovanja. Za povišenje cijene aranžmana do 10 % nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja većeg od 10 %, putnik ima pravo raskinuti ugovor bez obveze na nadoknadu štete.

Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana (1/1 soba, posebna prehrana, dodatni izlet i sl.) pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku organizatora putovanja. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršiocu usluge u inozemstvu.

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa.Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.

5. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

Raspored smještaja po smještajnim objektima određuje recepcija. Ako putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, organizator će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

6. OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.

Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (vidi točka 1.) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove. Organizator isključuje svaku odgovornost za zaboravljene i izgubljene stvari, dokumente, novac i druge vrijednosti.

7. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan:

posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija.

Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, na zahtjev putnika, kada je to moguće uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju. Organizator putovanja ne jamči ishođenje viza, cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu.

Neposjedovanje ovih dokumenata kao i /ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju organizatora putovanja te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 10.

Putnik se obvezuje da će poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja, pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri, pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem i/ili predstavnikom organizatora putovanja. Nadalje, putnik se obvezuje da će prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku organizatora predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana). U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.

Polog u hotelima – ukoliko hotelijer  zahtijeva polog za slučaj štete isti će se sakupiti od putnika neposredno prije ulaska u hotelske sobe i pohraniti na recepciji. Polog se vraća u cijelosti ukoliko nije počinjena nikakva šteta.

8. PROMJENA PROGRAMA

Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 1). Ako organizator prije početka putovanja značajnije izmjeni program, sadržaj ili cijenu, dužan je obavijestiti putnika u pisanom obliku i ponuditi mu dodatak ugovoru. Putnik se mora najkasnije u roku dva radna dana izjasniti o prihvaćanju ili odbijanju novog programa.  Ako putnik odbije izmijenjeni program ili se ne odazove, organizator se obvezuje u roku od 7 radnih dan vratiti putniku uplaćeni iznos, a putnik nema pravo na naknadu štete. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora. U slučaju prihvata izmijenjenog programa isti se smatra novim ugovorom, a putnik se odriče svih potraživanja prema organizatoru s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora.

9. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ

Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa organizatoru bi bile opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave aranžmana.

Organizator može također otkazati aranžman ako se ne prijavi neophodan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator putovanja objavljuje minimalan broj putnika. Organizator je dužan sve kupce izvijestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka aranžmana te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana. Organizator ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja.

10. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema sljedećoj ljestvici:

za otkaz do 30 dana prije puta organizator naplaćuje 30% cijene aranžmana, a najmanje 100 kuna,

za otkaz od 29 do 22 dana prije puta 40%,

za otkaz od 21 do 15 dana prije puta 60%,

za otkaz od 14 do 8 dana prije puta 80%,

za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put organizator će naplatiti 100 % cijene aranžmana.

Ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman nakon njegova početka, organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana. Iz obzira prema drugima i nastalih troškova ne možemo raditi iznimke. Putniku će se ponuditi uplata osiguranja od rizika otkaza (u slučaju bolesti).

Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene nadnevka polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, organizator zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava.

11. PRTLJAGA

Prijevoz prtljage do određene težine, koju propisuje prijevoznik, je besplatan. Kod prijevoza zrakoplovom, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporuča osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.

Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporuča se najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

12. PUTNO OSIGURANJE

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu (“Narodne novine” br. 68/07, 88/10, 30/14, 89/14) – u daljnjem tekstu Zakon), organizator je obvezan putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od:

  • zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu,
  • osiguranja prtljage,
  • osiguranja od posljedica nesretnog slučaja,
  • osiguranja od otkaza putovanja,

koji se nude kako za putovanja po inozemstvu i po Hrvatskoj. Prihvaćanjem ugovora o putovanju, koji čine i ovi uvjeti putovanja, putnik potvrđuje da mu je bio ponuđen “paket” putnih osiguranja.

13. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno; organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe.

Postupak u svezi s prigovorom:

odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.

ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.

najkasnije 8 dana po povratku s puta putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenome roku 8 dana.

organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja prituže zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.

dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo putnika na nadoknadu nematerijalne štete.

14. NADLEŽNOST SUDA

U smislu točke 13. ovih uvjeta, kupac usluge iz dotičnog programa ima i pravo reklamacije kod organizatora programa. Ako kupac nije zadovoljan rješenjem organizatora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu sjedišta odgovornog organizatora.

15. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

U skladu sa Zakonom, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja ALLIANZ Zagreb, tel. 01/3670-350, te su dužni priložiti dokaz o uplati aranžmana.

16. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti putovanja, sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s organizatorom putovanja odnosno ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje koje organizira ovaj organizator putovanja. Moguća/predviđena odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja. Ovo izdanje uvjeta putovanja isključuje sva ranija izdanja.

U Ivanić-Gradu, 01. rujna 2014.